Informació general

Titular de la pàgina web: Estudi Virgili S.L.U.
CIF: B61360194
Domicili social: Pg. Sant Joan 65, Pral., 08009 Barcelona (Espanya)
Email: mail@virgili.com
Telèfon: 93 414 09 25
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29781, Foli 50 i Full B160459

Avís legal i Condicions d’ús web

L’ús del lloc web www.virgili.com està subjecte al que s’estableix al present Avís legal i Condicions d’ús web. Per aquest motiu, l’usuari haurà de llegir-lo detingudament cada vegada que accedeixi al mateix.

L’accés a www.virgili.com, i l’ús dels materials continguts en aquesta pàgina impliquen que l’usuari ha llegit, coneix i accepta, sense reserva alguna, les presents Condiciones d’ús. En conseqüència, haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, ja que podran ser modificades de manera unilateral per part d’Estudi Virgili S.L.U.

Les Condicions d’ús regulen l’ús del domini www.virgili.com, ja sigui amb la seva denominació actual o amb qualsevol que pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de l’ús d’aquest. En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic es facilita la informació general d’aquest lloc web.

Usuaris

Tindrà la condició d’usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui a www.virgili.com. La utilització del lloc web implica que l’usuari ha llegit les presents Condicions d’ús i accepta el contingut de les mateixes.

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web. Ho farà en conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents Condicions d’ús, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. No es garanteix que www.virgili.com compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideixi accedir i/o navegar a la pàgina web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc. Per això, s’haurà d’assegurar que tal accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions

Estudi Virgili S.L.U. es reserva la facultat de modificar el present Avís legal de manera unilateral, produint efectes des del moment de la seva publicació.

Informació facilitada en el lloc web

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer els serveis prestats per Estudi Virgili S.L.U.

L’usuari haurà de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions presentades.

El usuario deberá tener en cuenta que dicho material puede no reflejar el estado más reciente sobre las cuestiones presentadas.

Estudi Virgili S.L.U. posa tots els seus mitjans per què el contingut i la informació subministrats mitjançant la mateixa, compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitud, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards de manera permanent.

La visualització a Internet del present lloc web és de caràcter indefinit. No obstant, Estudi Virgili S.L.U. es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís. En aquest sentit, podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats a www.virgili.com. L’accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de manera alguna l’usuari, no li genera cap mena de compromís vinculant ni contractual. L’accés a la informació es merament informatiu, consultiu i/o publicitari.

Comunicacions

L’usuari podrà comunicar-se amb el titular de la web, Estudi Virgili S.L.U., a través del correu electrònic mail@virgili.com i/o a través del telèfon 93 414 09 25. Les comunicacions efectuades per qualsevol d’aquests mitjans es consideraran eficaces a tots els efectes. La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem a l’usuari o la prestació del seu consentiment siguin per escrit. Mitjançant l’ús de www.virgili.com l’usuari accepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i consent que qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o materials que s’aporten com a part de la pàgina web, pertanyen a Estudi Virgili S.L.U. És a dir, li pertanyen per se o com a cessionària, o als titulars dels mateixos, que atorgaran llicència per al seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o vídeo. En el mateix sentit, ho són sobre arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans, i dissenys. Tanmateix ho són sobre l’estructura, presentació de qualsevol informació i/o contingut d’aquest lloc web.

Per tant, queda expressament prohibit a l’usuari la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública. Concretament, tampoc la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de www.virgili.com, amb o sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit d’Estudi Virgili S.L.U. L’accés al lloc web no atorga en cap cas autorització o llicència alguna d’Estudi Virgili S.L.U. per fer ús de cap dels continguts i/o informació del mateix. De la mateixa manera, tampoc sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l’ús estrictament personal.

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals; Totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb els disposat en la nostra Política de Privacitat.

Enllaços

www.virgili.com es podran incloure mitjans d’enllaç, tals com links, baners, botons i d’altres similars, que vinculen a llocs de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per objecte facilitar a l’usuari la recerca i accés d’informació disponible a Internet.

En el moment en que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el present lloc web, les Condicions d’ús, la Política de privacitat i la Política de cookies deixaran de fer efecte. És a dir, la resta de llocs webs als que accedeix l’usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat. Estudi Virgili S.L.U. no assumeix cap responsabilitat respecte els continguts dels enllaços de tercers. No l’assumeix ni pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús o il·licitud dels mateixos, ni per les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web als que accedeixi l’usuari i que no siguin gestionats per Estudi Virgili S.L.U. En aquest sentit, Estudi Virgili S.L.U. declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar control algun sobre el contingut d’aquests.

Limitació de Responsabilitat

L’usuari de www.virgili.com accedeix pel seu propi compte i risc. Així doncs, assumeix la responsabilitat per danys i perjudicis que poguéssin derivar-se d’un ús indegut del mateix. Estudi Virgili S.L.U. no es fa responsable dels errors i omissions que el lloc web pugui contenir. De la mateixa manera, no podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització de www.virgili.com, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que se’n facilita.

Estudi Virgili S.L.U. podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut del mateix, causant danys o perjudicis a terceres persones. També dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar a www.virgili.com, i deteriorin o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament del mateix, així com els equips, sistemes i programes de l’usuari.

De la mateixa manera, Estudi Virgili S.L.U. no és responsable de les decisions preses per l’usuari com a conseqüència de la informació facilitada a través de www.virgili.com. Tampoc ho és d’altres danys que poguessin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades, alienes al seu control. Estudi Virgili S.L.U. es reserva el dret a interrompre l’accés a www.virgili.com a l’usuari en qualsevol moment i sense previ avís. Podrà fer-ho per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment, o un altre tipus de causa de força major.

Accions Legals

Estudi Virgili S.L.U. es reserva la facultat d’exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d’aquest lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions d’ús.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les Condicions d’ús i la relació entre Estudi Virgili S.L.U. i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. En cas que l’usuari actuï amb la condició de consumidor, les parts se sotmetrien a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili d’aquest.